Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

135 resultater
... av informasjon om berggrunnen til alle slags formål. Berggrunnsgeologi omhandler jordas utvikling og hvordan ulike prosesser gjennom ...
På oppdrag fra Statens vegvesen Hordaland er det utarbeidet en rapport om berggrunnsgeologien langs den planlagte Folgefonntunnelen Odda-Austrepollen. Rapporten bygger på feltarbeid utført i forbindelse med berggrunnsgeologisk kartlegging av kartblad Odda M 1:250 000. Tunnelen vil for det meste gå gjennom granittoide grunnfjellsbergarter tilhørende Kvinnheradbatolitten, men også gjennom omdannede andesittiske bergarter tilhørende Ullensvanggruppen i den østlige del av tunnelen.
I forbindelse med mulig ombygging av Tyin kraftverk i Øvre Årdal utarbeider Berdal Strømme A/S forprosjekt og konsesjonssøknad. I en henvendelse fra Berdal Strømme, datert 2. desember 1992, ble NGU engasjert for å avgi uttalelse om kjente forkastningers forløp i området fra NV-enden av Holsbruvatnet i Øvre Årdal i forhold til prospektert kraftstasjon og trykksjakt.
I forbindelse med fremtidig veibygging (tunneler) i Drammensområdet ønsket Statens vegvesen Buskerud sammenstilling av berggrunnsgeologisk materiale i Drammensdalen. Rapporten beskriver berggrunnsgeologien og konkluderer med: 1 Tunnelene bør ikke ligge langs grenseflatene mellom de enkelte lavalag, men helst legges midt i (tykke) lavalag. 2 Tunnelene bør ikke legges langs forkastningene, avmerket med rødt på det geologiske kartet.
Det er utarbeidet og beskrevet et grovt klassifikasjonssystem for berggrunnsgeologien i norske kommuner. Klassisfikasjonssystemet er basert på tre "akser"; alder, genese og mineralogi. Systemet er anvendbart på alle norske kommuner, men her er det gitt koder for 159 kommuner fra Østlandet og i Trøndelag som har inngått i en rekke studier i prosjektet "Sammenstilling av geokjemiske og medisinske data i Norge".
... Kartleggingen har resultert i et digitalt kart over berggrunnsgeologi og strukturgeologi i området. Denne rapporten er lagt opp ...
Det er gjennomført en berggrunnsgeologisk rekognosering av følgende fire områder: I Veiholmen (deler av Hitra, Frøya og Smøla), II Ytre Vikna, III Kyststrøket Aure-Tustna (med den sydlige delen av Smøla) og IV Hustad.
Det er gjennomført en berggrunnsgeologisk rekognosering av føolgende fire områder: I Veiholmen (deler av Hitra, Frøya og Smøla), II Ytre Vikna, III Kyststrøket Aure-Tustna (med den sydlige delen av Smøla) og IV Hustad. Arbeidet har vært delt: et delprosjekt Fjernanalyse og et delprosjekt Berg- grunn.
Bergartene i Karasjok-området består av 4 tektonostratigrafiske enheter: 1) Balgesvarrigneisen (granodiorittisk) i kjernen av det komplekse anti- klinoriet midt på kartet kan korreleres med Jergulgneiskomplekset (arkeiske gneiser med proterozoiske intrusiver) vest for kartet. Skuvvanvarriformasjonen med stedegne sedimenter kommer inn lengst NV på kartet. 2)Karasjokgrønnsteins- beltet dekker størsteparten av kartet.
Ved å ta i bruk GBAS søker seksjon for berggrunnskartlegging å standardisere massen med innsamlede feltobservasjoner. Dette vil lette tilgjengeligheten av data på kort og lang sikt, samtidig som den enkelte geolog får et verktøy for effektiv utnytting av sine feltdata umiddelbart etter feltarbeidets av- slutning. Systemet er utviklet ved hjelp av dBASE IV (Ashton-Tate). Det er laget i hen- hold til krav som er kommet fram gjennom diskusjoner om EDB-basert lagring og analyse ved seksjonen.
... David Beskrivelsen finnes på kartet. Finnmark fylke. Berggrunnsgeologi Finnmark fylke M 1:500 000; trykt i farger ...
Kartlegging i Gautelisområdet er et ledd i NGUs undersøkelser i Skjomen-Rombaken grunnfjellsvindu, som har som målsetting å utrede hovedtrekkene i den geologiske utviklingen og vurdere muligheten for gullforekomster. Området inneholder diverse suprakrustalbergarter - gråvakkesedimenter, basiske til intermediære tuffer med enkelte felsiske lag, kalkhorisonter og konglomerater. Flere generasjoner basiske til sure instrusiver gjennomskjærer suprakrustalene.
Kartblad Hattfjelldal 1:50 000 ligger innenfor den kaledonske fjellkjede. Berggrunnen omfatter flere skyvedekker, med undre Køli i øst og Helgelands- dekkekomplekset i vest. Kølidekkene består for det meste av lav grads metamorfe, ordoviciske til siluriske bergarter. Det er hovedsakelig fyllitter og karbonatbergarter, underordnet konglomerater, kvartsitter og grønnskifre.
Beskrivelsen finnes på kartet.
Beskrivelse i NGU Skrifter nr 93
Beskrivelsen finnes på kartet.
... ustabile fjellparti. E39 krysning av Romsdalsfjorden. Berggrunnsgeologi, strukturgeologi og undersøkelse av ustabile fjellparti. ...
... arbeidet, spesielt rettet mot punktene 1 og 4 er anbefalt. Berggrunnsgeologi og mineralske ressurser i Sokndalsområdet, Rogaland. ...
Berggrunnsgeologisk kartlegging er utført i et ca. 60 kvkm stort område sørvest i Grongfeltet, nord for Sanddøldalen. Det meste av området er del av Gjersvikdekket som dannes av flere dekkeflak med varierende intern petrografi og struktur. Dominerende er grønnstenskomplekset med overliggende vulkanoklastiske/sedimentære bergarter samt i hovedsak trondhjemittiske til gabbroide, subvulkanske intrusjoner. De fleste dekkeflak har invertert stratigrafi.
Kartene dekker også deler av kommunene Lurøy, Rødøy, Meløy, Gildeskål, Bodø, Skjerstad og Fauske. Den geologiske oppbygningen i området Bjøllådalen - Stormdalen - Flatådalen er beskrevet. Dekkebergartene over det prekambriske grunnfjellet i Saltfjell- massivet er beskrevet og profiler som viser oppbygningen er laget. Det er også forsøkt å trekke sammenligninger og korrelasjoner med områdene omkring.
Området rundt de gullførende kvartsårer ved Lifjell pukkverk i øvre Sanddøldalen ligger langs nordkanten av Grong-Olden kulminasjonen. Den moderat nordfallende kaledonske tektonostratigrafien omfatter nederst Olden- dekkets metagranittoider, overlagret av Formorfossdekkekomplekset med 5 delflak bestående av sterkt kaledoniserte metainstrusiver og suprakrustaler av overveiende proterozoisk alder (basement). Tynne soner med tidlig kaledonske metasedimenter (cover) opptrer langs skyvegrensene.
Berggrunnen på Ringvassøya deles inn i tre hovedenheter. Et eldre prekambrisk gneiskompleks og et overliggende yngre prekambrisk grønnsteinsbelte og bergarter tilhørende et kaledonsk skyvedekke. Undersøkelsene er begrenset til grønnsteinsbeltet fordi gullmineraliseringer opptrer i dette. Det er forsøkt å finne en tektonostratigrafisk rekkefølge og om mineraliseringene følger et slikt mønster.
I løpet av de siste 5-10 år er det samlet inn en mengde nye seismiske data i Skagerrak og Nordsjøen. Basert på disse dataene, samt eldre tolkninger, har vi framstilt et nytt og oppdatert berggrunnskart over den norske delen av Skagerrak vest for Langesund, og Nordsjøen mellom Kristiansand og Karmøy.
GBAS er et verktøy for å registrere og lagre innsamlede feltdata i forbindelse med berggrunnskartlegging. Databasen brukes i første omgang til tolking og sammenstillingsarbeidet umiddelbart etter feltsesongen. Når dette arbeidet er ferdig, danner databasen utgangspunkt for varig lagring av data i en fagdatabase.
... NGU har, uten ytterligere innsamling av data i felt. Berggrunnsgeologi, kvartærgeologi og mineralressurser i den planlagte ...
... I tillegg opptrer mulige neotektoniske forkast- ninger. Berggrunnsgeologi Skagerrak. Foreløpig tolkning av refleksjons- seismiske ...
En generell geologisk oversikt over Saltfjell-Svartisenområdet og en kort beskrivelse av 1:50 000 kartbladene Beiardal og Bjøllådal gis. Videre red- gjøres det for undersøkelser av geokjemiske anomalier i bekkesedimenter fra området. Forekomster av malmer, mineralske råstoffer og industrielle bergarter beskrives.
Den prekambriske berggrunnen innen kartbladet Mållejus domineres av en ca.16km bred del, kalt Cas'kejasgruppen, av det vestlige grønnsteinsbeltet på Finnmarksvidda. Den grenser i vest til en gjennomsettende albittgranitt som opptrer på kontakten mellom grønnsteinsbeltet og det eldre gneisunderlaget. I øst overlagres den av den prekambriske Caravarrisandsteinen og i nord er det en markert diskordans til yngre stedegne sedimenter og skyvedekker.
I forbindelse med tunnelprosjektet Fv. 659 Nordøyvegen, fastlandsforbindelse med undersjøiske tunneler og broer mellom Brattvåg, Hestøya, Lepsøya, Haramsøya, Flemsøya/Skuløya, Fjørtoft og Harøya, har NGU utført bergrunnsgeologisk og strukturgeologisk kartlegging. Det er tidligere påpekt at fjellområdet nordvest for Nogva, Brandalsryggen, er ustabilt. Det ble derfor valgt å legge tunneltraseen utenfor dette ustabile fjellpartiet.
... i vår kartkatalog. Kartene finnes i tre hovedkategorier: berggrunnsgeologi, kvartærgeologi og geofysikk. Trykte kart ...
... slike neotektoniske struk- turer og registrerte jordskjelv. Berggrunnsgeologi Skagerrak. Foreløpig tolkning av refleksjons- seismiske ...
Kartblandene dekker et område inntil grensen mot Finland som omfatter østlig del av Kautokeinogrønnstensbeltet og tilgrensende gneiser og en liten del av Karasjokgrønnsteinsbeltet østligst. Gneisene er arkeiske, tilhørende Jer'gulgneiskomplekset. De er delt inn i fire mindre enheter/massiver som alle er av trondhjemittisk-tonalittisk sammensetning. I selve grønnsteinsbeltet er det definert fire formasjoner.
... med den høythengende Brøgger-prisen. Nestoren i norsk berggrunnsgeologi mottok prisen på Vinterkonferansen i regi av Norsk Geologisk Forening i Oslo. Heder og ære til nestor i norsk berggrunnsgeologi. Brøgger-prisen til Ellen M. O. Sigmond. NGU-veteran hedret ...
... det utgitt en geologisk ordbok i Norge. En nestor i norsk berggrunnsgeologi, NGU-forsker Ellen Sigmond, er kvinnen bak bokverket. Først ...
... enten det er snakk om kirke- og kulturhistorie eller berggrunnsgeologi. - For meg er det et mål at arbeidet skal resultere i ... opp jakten på historiske svar. I 57 år har hun kartlagt berggrunnsgeologi. I år har hun også vært på historisk jakt hos ...
Norges geologiske undersøkelse har etter oppdrag fra Statkraft foretatt en berggrunnsgeologisk kartlegging langs aktuelle tunneltraseer nord for rikdveg 520.
Etter forespørsel fra Kviteseid kommune, som prosjekterer et nytt grunnvanns- verk i Morgedal, er det foretatt en berggrunnsgeologisk vurdering om å sprenge ut høydebassenget i fjell.

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.