Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

1427 resultater
... helt spesiell, mulighet. Sammen med vann- og vindkraft, og mineralressurser og malm, kan det danne basis for å omgjøre Nord-Norge til en ... pålitelig bilde av berggrunnens potensial for økonomiske mineralressurser, sier Smelror. De siste regionale flymålingene i Finnmark ble ...
... bak piloten og behandler data som målesonden leverer. Mineralressurser Koziel er svært rutinert, han har gjort geofysikk fra fly ... Helikoptermålingene er et ledd i det store programmet Mineralressurser i Nord-Norge (MINN), hvor myndighetene har gitt NGU et tilsagn ...
... pålitelig bilde av berggrunnens potensial for økonomiske mineralressurser, sier Smelror. De siste regionale flymålingene i Finnmark ... som ble lagt fram i Tromsø 12. mars. Ny leting etter mineralressurser i nord Ny leting etter mineralressurser i nord ...
... har gitt Norges geologiske undersøkelse (NGU) og programmet Mineralressurser i Nord-Norge (MINN) et tilsagn om 100 millioner kroner over ... i landsdelen. Europa har et stort behov for mineralressurser. Hele 20 prosent av verdensproduksjonen av metaller blir brukt ...
... utnyttelse av slikt grunn- vann. Grunnvann i krystallin berggrunn. Sluttrapport av forprosjektet. ...
... indikasjoner på 5 km dyp til sterkere magnetisert berggrunn. Undersøkelse av gabbrobergarten i Jotunheimområdet tyder på at ... og deres avgrensning mot dypereliggende magnetisert berggrunn. ...
... av data i felt. Berggrunnsgeologi, kvartærgeologi og mineralressurser i den planlagte nasjonalparken for Sylane og Hyllingsdalen ...
Mange steiner synes grå og unnselige, men kan ha stor verdi og brukes i et stort antall produkter fra metaller til papir, kosmetikk og plast, kunstgjødsel og mat, glass og keramikk og mye, mye mer.

I mineralressursdatabasen finnes oversikt over landets forekomster av metaller (malm), industrimineraler og naturstein. I denne applikasjonen kan du gjøre oppslag i databasen og få fram faktaark om hver registrerte forekomst ved å søke etter forekomster sortert på fylker og kommuner eller via kart i vår karttjeneste. Inneholder både areal og punktregistreringer. Dataene er organisert etter forekomsttype og de enkelte forekomstene presenteres som punkter og/eller arealer. Databasen inneholder informasjon om ca. 7500 forekomster, inklusive geologiske beskrivelser, analysedata, bilder og referanser med mer. Mengde av data om de forskjellige forekomstene, oppdateringsgrad og nøyaktighet varierer da de er samlet inn over mange år.

I mineralressursdatabasen finnes oversikt over landets forekomster av metaller (malm), industrimineraler og naturstein. Du kan gjøre oppslag i databasen og få fram faktaark om hver registrerte forekomst ved å søke etter forekomster sortert på fylker og kommuner eller via kart i vår karttjeneste. Inneholder både areal og punktregistreringer.

Vi arbeider med å påvise og evaluere forekomster av industrimineraler og metaller som kan tenkes å kunne få økonomisk betydning i framtiden. Arbeidet er rettet mot offentlig forvaltning, industri og andre interessenter. Informasjonen lagres i NGUs mineralressursdatabase, som er tilgjengelig via www.ngu.no og www.prospecting.no. I tillegg til disse basisoppgavene gjøres prosjekter i samarbeid med industri og offentlige etater rettet mot spesielle problemstillinger.

... som har til hensikt å skaffe til veie informasjon om mineralressurser i Sokndal og Lund kommune. Fase 2 bygger på informasjon ... flere henseende spesielt og danner grunnlaget for spesielle mineralressurser. Kompleksets innhold av ilmenittforekomster er stort, ikke ...
... er landets sentrale institusjon for kunnskap om berggrunn, mineralressurser, løsmasser og grunnvann i Norge. Om NGU ...
... i over hundre år, og samtidig hvordan letingen etter mineralressurser er prioritert i regionen i nyere tid. Her finner vi ... - Det er et faktum at Arktis inneholder store mengder mineralressurser, som etter alt å dømme gradvis vil bli utforsket og utvunnet ...
... i jordskorpen. Marmor og gull Når det gjelder mineralressurser i disse områdene, utvinnes det i dag mindre mengder marmor ...
... klima det viktigste temaet. I år er det større fokus på mineralressurser. - Det har snudd totalt. Norge, våre naboland og EU har ... med året før. - Norges rolle som leverandør av mineralressurser til det globale markedet har betydelig utviklingspotensial, ...
... Kartlegginga er en del av det store NGU-prosjektet MINN - «Mineralressurser i Nord-Norge». Eksakt oversikt over berggrunnen kan gi ny og ... Geolog Henrik Schiellerup leder Laget for mineralressurser på NGU. Nå har han ikledt seg feltutstyret og er i full ...
... kartleggingen i Hattfjelldal er en brikke i programmet Mineralressurser i Nord-Norge (MINN). Regjeringen har i en fireårsperiode ...
Det er arbeidet i prosjektet Mineralressurser i Nord-Norge (MINN), som oppsummeres i  denne utgaven av ... beskrivelse av den geologiske utviklingen og mulighetene for mineralressurser i undergrunnen. Kartleggingen er gjort fra Nordkinn helt på ... fra fly og helikopter har vært viktig i kartleggingen av mineralressurser i Nord-Norge. Mange av NGUs geologer og ...
... region 2016.013 Inntil nå har de aller fleste av Norges mineralressurser kun vært punktfestet, dvs. uten et definert areal. De har ...
Eit nytt forskingssenter etablert av NGU og NTNU skal samordna forsking og utvikling som er knytt til mineral og bergarter, som samfunnet treng.
... er gitt av de enkelte områdene som er vist på kartet. MIneralressurser og arealdisponering i Nordland fylke ...
... spesielt mulighetene for eksport. Mulighet for utvikling av mineralressurser i Norge ...
Neeb, Peer-Richard 0800-3416 2005.041 Mineralressurser i Norge. Bergindustrien i 2004 ...
... mineralproduksjonen viser en avtagende tendens. Norges mineralressurser - produksjon og potensiale ...
... var 4,3 milliarder kr, inklusiv norske gruver på Svalbard. Mineralressurser i Norge. Bergindustrien i 2002. ...
... var 4,9 milliarder kr, inklusiv norske gruver på Svalbard. Mineralressurser i Norge. Bergindustrien i 2003. ...
... leiraktig saprolitt, som egentlig er oppsprukket og finmalt berggrunn. Med den nye laben, som daterer leiremineraler ved bruk av ... for å finne ut mer om prosessene som har skapt denne typen berggrunn. NGU kan komme nærmere svaret på det geologiske mysteriet ...
... for Norges geologiske undersøkelse (NGU). Mineralressurser Selv om Norge i dag er dekket med oversiktskart i ... har lenge undervurdert forvaltningsoppgavene knyttet til mineralressurser. Det er svært viktig at de blir undersøkt skikkelig og tatt ...
Rapporten gir en beskrivelse av arbeidet som er nedlagt i Nordland Mineral (NM) og resultatene av dette. NM var formelt aktivt i perioden 2003-2010 og ble finansiert av Nordland fylkeskommune (Nfk) og NGU på 50:50 basis. Hensikten med arbeidet var å øke informasjonen om mineralforekomster fylket som kunne skape idéer om mulig opptreden av mineralforekomster med potensial for industrialisering.
... dolomitt fra Nordland gård bør vurderes som naturstein. Mineralressurser i Beiarn kommune, Nordland. Mineralressurser generelt, naturstein samt boring på takskifer i ...
... NGU har foretatt en omfattende kartlegging av norsk berggrunn. Det er blitt laget en egen trykt kartserie med berggrunnskart for ...
... er Norges sentrale institusjon for kartlegging av berggrunn, mineralressurser, løsmasser og grunnvann. NGUs hovedkontor ligger i Trondheim. ...
Mineralressurser i Norge 2014. Mineralstatistikk og bergindustriberetning Publikasjonen Mineralressurser i Norge i 2014 utgis av Norges geologiske undersøkelse (NGU) ... for 2014. Peer-Richard Neeb 1/2015 Publikasjonen Mineralressurser i Norge i 2014 utgis av Norges geologiske undersøkelse (NGU) ...
Mineralressurser i Norge 2015. Mineralstatistikk og bergindustriberetning Publikasjonen Mineralressurser i Norge i 2015 utgis av Norges geologiske undersøkelse (NGU) ... Aslaksen Aasly Eyolf Erichsen 1/2016 Publikasjonen Mineralressurser i Norge i 2015 utgis av Norges geologiske undersøkelse (NGU) ...
... fylkeskommunen og NGU har deltatt. Kommunens forekomster av mineralressurser er forsøkt klassifisert etter betydning som økonomisk ...
... hverdagens paradoks i et avisbilag om kartleggingsprogrammet Mineralressurser i Nord-Norge (MINN). NGU Hverdagens paradoks - Mineralressurser i Nord-Norge ...
Peer-Richard Neeb 1/2013 Publikasjonen Mineralressurser i Norge i 2012 utgis av Norges geologiske undersøkelse (NGU) ... egne produksjons- og salgstall for 2012. Mineralressurser i Norge 2012. Mineralstatistikk og bergindustriberetning ...
... fylkeskommunen og NGU har deltatt. Kommunens forekomster av mineralressurser er forsøkt klassifisert etter betydning som økonomisk ...
Peer-Richard Neeb 1/2012 Publikasjonen Mineralressurser i Norge i 2011 utgis av Norges geologiske undersøkelse (NGU) ... de mineralske råstoffene som vist i figurer og tabeller. Mineralressurser i Norge 2011. Mineralstatistikk og bergindustriberetning ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.