Innholdstype

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

9677 resultater
Increasing urbanisation challenges the sustainability and resilience of cit-ies world-wide. At the same time, often overlooked are the resources and opportunities in the ground beneath cities.
Det har vært utført geologisk og malmgeologisk kartlegging i den nordøstlige del av Hattfjelldal kommune i perioden 2014-2016. Arbeidet skal ferdigstilles i 2018 og rapporten her oppsummerer resultatene fra prosjektet pr. februar 2018. Prosjektet ble i 2014 og 2015 i sin helhet finansiert gjennom NGUs MINN-program. For 2016 og 2017 har Nordland Fylkeskommune bidratt til å finansiere Hattfjelldalsprosjektet med kr.750 000,-.
Norges geologiske undersøkelse har på oppdrag fra NVE laget en rapport som belyser hvilke virkninger vindkraft på land i Norge kan ha for mineralske ressurser og hvilke forhold man må ta hensyn til. I rapporten er tilgjengelige planer, dokumenter og annen litteratur gjennomgått for å vurdere hvordan mineralske ressurser er omhandlet i forbindelse med allerede eksisterende vindkraftprosjekter nasjonal og internasjonalt. Prinsipper rundt verdisetting av mineralske ressurser, prospekter og forekoms
Young Trondhjemites, the conference for young researchers working with geosciences and engineering in Trondheim, has been arranged in 2018 for the third time. The conference has been held at the Geological Survey of Norway (NGU) on the 16 of March. The programme included 3 invited talks. The first of these talks was presented by Jørn H. Hurum, who gave tips on outreach.
Norges geologiske undersøkelse (NGU) har i samarbeid med SEA ECO AS fått i oppdrag av Ofoten Regionråd å utarbeide marine grunnkart over sjøområdene i kommunene Narvik, Evenes, Tjeldsund, Tysfjord og Ballangen. Som en del av kartleggingsprosjektet er de kjemiske egenskapene til sedimenter fra utvalgte avsetningsbassenger undersøkt.
Forekomstene av skifer i Alta ble kartlagt i 1995 og 1996.
Det er ønsket å deponere husholdningsavfall fra 8000 p.e. i et nedlagt grus- tak i glacifluviale avsetninger. Det er lite trolig at en vil få forurensning av kilder som ligger i underkant av avsetningen ca. 1 km mot nord. Det er imidlertid behov for å finne dybden til grunnvannsspeilet under bunnen av grustaket, og å fastslå at grunnvannsavrenningen ikke går mot kildene. P.g.a. det store innhold av stein i massene, er det nødvendig å utføre boreunder- søkelser med tyngre utstyr.
Vurdering av mulighetene for å skaffe grunnvannsforsyning til de tre øysam- funnene Sula, Mausundvær og Bogøyvær. For Sula og Mausundvær kan en ikke vente å finne grunnvann i interessante mengder. For Bogøyvær kan det være av interesse å foreta prøveboringer i fjell (gneis), men også her er forholdene dårlig egnet. Det er fare for inntregning av saltvann. Forekomstens koordinater: 7379 7380 7783 7883 8281 8282 8382
Som delvis oppfølging av NGUs rapport O.77001 er det utført 8 prøveboringer i fjell i områdene vest for Hvittingfoss (Reine-elv, Føske, Skoli). Rapporten gir opplysninger om dette arbeidet, borhullslogging og forslag til videre prøvepumpinger.
Uttak av borplasser i ordoviciske skiferbergarter gjennomsatt av intrusiv- ganger for grunnvannsforsyning til hytte. Forholdene synes gode.
Ved boring i lavabergarter har en kommet inn i en uanminnelig massiv porfyr som opptrer i Lommedalsområdet ( rombeporfyr nr. 6 ). Det er vanlig at en må bore gjennom denne bergarten uten å finne vann. I dette tilfelle kom vanninnslaget på 128 meters dyp, og det ble ikke aktuelt å benytte den al- ternative borplass som ble tatt ut under befaringen.
NGU utførte en generell kvartærgeologisk kartlegging i forbindelse med Tromsø byplan. Skulle kartlegge jordartene innen et begrenset område. Skulle vurdere mulig forekomster for filler for fyllingsdamm. - Befaring, kartlegging, prøvetaking og sondering ble utført. - Reguleringsområde Kalvøysletta - Storelva viser strandmateriale og morene. Av løsmasseressursen på Kalvøya er det langs israndavsetnigene en kan finne større sand og grusforekomster.
4 boliger har vært forsynt fra en borebrønn i fjell. I perioden gir den for lite vann. Forurensningskilder i området kan forurense brønnen, selv om det ikke har skjedde til nå. Ny boreplass ble tatt ut.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til et gårdsbruk. Bergarten i området er Drammens granitt. Boreplass ble tatt ut.
Rapporten beskriver et program som er laget for å gi grunnlagsdata for konstruksjon av et flymagnetisk konturkart over havet vest for Norge. I flyet finnes magnetisk båndopptaker som blandt annet registrerer Decca-linjer for to farger og tilhørende gamma-verdi. Programmet regner om Decca-koordinatene for disse gamma-verdiene til geografiske koordinater og deretter til rett- vinklete koordinater (UTM). Flyprofilene blir deretter tegnet ut i en bruker- bestemt målestokk.
Anbefaling om videre utprøvinger for grunnvannsforsyning til Vevelstad.
Forundersøkelser for fellesvannverk med antatt behov 500 l/min. Anbefalt 12" vertikalt neddrevet rørbrønn og magasinanalyse.
I forbindelse med utredningen Norsk Kartplan ønsket Miljøverndepartementet en oversikt over brukernes behov og ønsker med hensyn til forskjellige temakart og registre. Kongsvinger ble valgt som prøvekommune, og prosjektledelsen ble lagt til Fylkeskartkontoret i Hedmark. Den geologiske del av prosjektet som NGU har ansvaret for, omfatter kvartærgeologisk kartlegging i målestokkene 1:10 000, 1:20 000 og 1:50 000 og opprettelsen av en utvidet versjon av Grusregisteret.
Uttak av borplasser i monzonittiske gneisbergarter for vannforsyning til gardsbruk, skole og eneboliger på kyststrekning med spredt bosetting. Forholdene synes gunstige.
Rapporten gir oversikt over de hittil utførte geologiske, geokjemiske og geofysiske undersøkelser i Finnmark, med særlig vekt lagt på Finnmarksvidda. Med utgangspunkt i denne sammenstilling vurderer man behov for videre undersøkelser. Det er to hovedformål som er avgjørende i planlegging av disse undersøkelsene: 1. Berggrunnskartlegging og fortrinnsvis produksjon av berggrunnsgeologiske kart og 2. malmprospektering, særlig etter edle og legeringsmetaller.
Anbefalinger om dypbrønnsboringer og bruk av naturlige kilder til erstatnings- vann for skadete brønner i forbindelse med tunneldrift.
Forundersøkelser i løsmasser med tanke på grunnvannsforsyning, Forvik.
Anvisning av borested for vannforsyning til aldershjem. Anvisning av plass for gravet brønn, evt. fjellborebrønn for skole.
Vurdering av brønnskade i forbindelse med tunneldrift. Anbefalinger for erstatningsvannforsyninger.
Vurdering av parafinforurensning på gravet brønn. (Feilmerket O-76067)
Vurdering av forskjellige vannforsyningsalternativer for Østre skogbygd, Løten
Uttak av lokaliteter for brønnboring i gneisbergarter for grunnvannsforsyning til abonnentene til Strøm vannverk på Hitra. Brønngraving i små elvedeltaer kan også være aktuelt.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig. (Feilmerket O-76068)
Anvisning av borested for vannforsyning til gårdsbruk.
Anbefaling om utprøving av løsmasser for grunnvannsforsyning i Vevelstad kommune. Alternativt er boreplass i fjell anvist.
Anvisning av borested for vannforsyning til gårdsbruk.
Anvisning av borested for vannforsyning til gårdsbruk.
Anvisning av boresteder for vannforsyning til Krøttøy og Gårdsøy. Samarbeidet med overflatevann av P.R. Neeb senere.
Anvisning av boresteder for vannforsyning til ca. 170 personer, Rambekk.
Uttak av borplasser i gmeisbergarter for grunnvannsforsyning til 50 ene- Boliger i planlagt nytt boligfelt. Infiltrasjon av avløpsvann må avgjøres etter at lokalitetene for produksjonsbrønner er endelig avgjort.
Vurdering av muligheter for grunnvannsforsyning for Kalvika, Lund og Folde- reid i Nærøy kommune. Det er tatt ut borplasser i fjell på alle skadene. Muligheter for å ta ut vann fra løsmasser ved rorbrønner er ikke tilskade, men en kan grave grøft og brønner for insamling av vann fra grunne løs- masser enkelte steder.
Vurdering av muligheter for grunnvannsforsyning for flere områder i Vikna kommune. Forbruksenhetene omfatter gårdsbruk, boligfelt, fiskeforedlings- anlegg m.m. Uttak av borplasser i fjell.
Anbefalinger for utbedring av gravet brønn, for vannforsyning til hytter og teltleir.
Uttak av borplass i siluriske sedimentbergarter for vannforsyning til enebolig.

Sider