344 resultater
Vesentlige endringer i jordas landskap og interne struktur skjer langs aktive plategrenser, hvor langsomme konvergente bevegelser fører til deformasjon av tektoniske plater.
Vår mangfoldige natur består av vårt biologiske mangfold, landskapsmessige mangfold og vårt geologiske mangfold. I likhet med det biologiske mangfoldet, har det geologiske mangfoldet en rekke viktige bruksområder.
Kvarts er et vanlig bergartsdannende mineral som har en rekke ulike bruksområder.
XRF
Røntgenfluorescens-spektrometri (XRF) er en ikke-destruktiv målemetode for kvantifisering av grunnstoffer i faste materialer.
Bioklastiske sedimenter er et begrep som brukes for å beskrive karbonatholdige sedimenter dannet fra døde organismer, hovedsaklig skjell og kalkalger (skjellsand) og karbonatsedimenter rundt korallrev.
Omsider har turen kommet til Trondheims – og Norges – mest iøynefallende steinbygning, nemlig Nidarosdomen.
«Resten av Norge» prosjektet fokuserer på å kartlegge potensielle høyrisiko-objekter i fylker hvor det ennå ikke foregår systematisk kartlegging.
I en geokjemisk kartlegging av mineraljord ønsker man prøvemateriale som kan fortelle oss noe om geologien for området som ligger under jordlaget.
Bekkesedimenter inkluderer alt materiale består av stein, grus, og finstoff av mineralkorn, samt planterester og Fe-Mn oksider (oxidater). Prøvene blir tradisjonelt samlet inn midt i bekken og våtsiktet på stedet til fraksjonen(<180 µm).
Møre og Romsdal er det fylket i Norge som har hatt flest historiske fjellskred. Mange av skredene har skapt dødbringende flodbølger i fjordene. NGU har kartlagt 90 ustabile fjellpartier som kan danne fjellskred i fremtiden.
Strukturer i bergmassene er svært viktig for å vurdere den totale stabiliteten av fjellet.
Vannkvalitetssonden har opprinnelig syv sensorer som logger samtidig. Sonden er basert på industristandarden Ocean Seven 302TM og sensorene er produsert av det italienske firmaet Idronaut Srl.
Mange byer og tettsteder bruker grunnvann fra sorterte sand- og grusavsetninger til vannforsyning, og til oppvarming og kjøling.
Bruk av bergarter og mineraler har foregått siden de første menneskene kom til Norge. Mange gamle gruver og steinbrudd over det ganske land vitner om denne aktiviteten. Flere av dem er tilrettelagt for besøkende.
Sprekker og hulrom i berget er fylt av grunnvann, og dette vannet er en viktig kilde til vannforsyning i områder med spredt bosetting.
Olivin er regnet som et meget miljøvennlig mineral. Det er et av Norges viktigste industrimineraler, og Norge har så mye som halvparten av verdensproduksjonen av olivin.
Blokkstein er bergarter som må tas ut i store blokker for deretter å sages eller splittes videre opp til plater og emner.
Steinsprang og steinskred er en eller flere enkelt blokker som løsner fra en bratt fjellvegg. Steinsprang er definert til å ha et relativt lite volum og skjer hyppigere enn steinskred, som består av betydelig større volum og er sjeldnere hendelse.
Edelmetaller er metaller som kjemisk sett er lite reaktive med tanke på korrosjon og oksidasjon. Metallene er relativt sjeldne og av høy økonomisk verdi.
Dyphavet er den minst kjente delen av Norge. Dybder på flere tusen meter gjør kartlegging vanskelig, og hittil har vi heller ikke hatt tungtveiende økonomiske argumenter for å kartlegge.
Geologi er en betydelig del av naturfag-opplæringen i grunnskolen, den videregående skolen har fått eget geofag, og mange søker til geologistudiet på høgskoler og universitet.
Terrestrisk (bakkebasert) laserskanning er en fjernmålingsteknikk som gir tredimensjonale høyoppløselige topografiske data.
Måling av temperatur, vannets elektriske ledningsevne og naturlig gammastråling kan gi verdifull informasjon ved en rekke undersøkelser.
Passive marginer finnes langs randen til kontinenter som har sprukket opp og blitt adskilt av hav. De er blant verdens største produsenter av olje og gass og er mye studert av geologer.
Magnetometri bygger på det faktum at en magnet utøver en kraft på en annen magnet.
Pumping og drenering av grunnvann i våre byer kan skape store problemer. Når grunnvannstanden senkes, kan jordmassene bli komprimert og bygninger som er fundamentert på setningsømfintlige masser kan bli skadet.
Dypt under vannoverflaten skjuler det seg et landskap med fjell og daler. Takket være moderne teknologi er det mulig å kartlegge disse med stor nøyaktighet, og å vise marine landformer med bare noen få meters utstrekning.
Det finnes en rekke metalliske grunnstoffer som verken kan klassifiseres som jern- og jernlegeringsmetaller, basemetaller, energimetaller eller edelmetaller.
Her finner du en liste over brosjyrer fra Norges geologiske undersøkelse. Listen omfatter både faglige brosjyrer og brosjyrer som presenterer NGUs virksomhet.
En norsk studie viser at 10 prosent av boligene bygget på alunskifer har radonkonsentrasjon over 1000 Becquerel per kubikkmeter inneluft (Bq/m3). Radon er en usynlig og luktfri radioaktiv gass, som gir økt risiko for lungekreft.
Før mineralressurser kan utvinnes må de undersøkes ved hjelp av geologisk kartlegging og andre metoder, som f.eks. kjemiske analyser, kjerneboring og geofysiske målinger.
NGU har gjennomført ny kartlegging i Barentshavet som oppfølging av de vellykkede land-sokkel-prosjektene lengre sør.
Informasjonsark i pdf-format som fritt kan lastes ned og skrives ut.
Det er bevegelsen av jordens tektoniske plater som bestemmer fordelingen av kontinenter og hav. Kollisjoner langs plategrenser danner fjell og vulkaner og forårsaker jordskjelv, mens ekstensjon danner rifter og riftmarginer.
Jern er det nest vanligste metallet på jorda og forbrukes i store mengder. Titan brukes i stållegeringer og rustfritt stål, mens jernlegeringsmetallene gir forskjellige egenskaper til stål og støpejern.
Tekst
Løsmassene som ligger over berggrunnen er en av våre aller viktigste, ikke-fornybare naturressurser.
Flere steder i landet finnes steinsentre og steinparker der man kan stifte nærmere bekjentskap med bergarter og mineraler fra inn- og utland.
Kjemisk analyse gir verdifull informasjon for klassifisering og karakterisering av bergarter, ved kvantifisering av potensielle miljøgifter, og ved undersøkelse av mineralressurser, malmer og annet geologisk materiale.

Sider