Årsmeldinger

I NGUs årsmeldinger finner du korte temabaserte sammendrag av virksomheten vår siste år.

Hvert år sammenstiller vi også en liste over vår produksjon av rapporter, kart, bøker og vitenskapelige artikler:

I tillegg rapporterer vi vår virksomhet til Nærings- og fiskerdepartementet:

With knowledge of geology in place, along with more efficient methods for extracting resources and improved recycling of metals and minerals, a more environmentally-friendly mineral value-chain can also be developed in Norway.
Med geologisk kunnskap på plass, med optimale prosessar til uttak av råstoff, og med auka gjenbruk av metal og mineral, ser vi at nye og meir miljøvennlege verdikjeder basert på mineral også kan utviklas i Noreg.
The collection and free dissemination of knowledge is valuable to society. Open-access data and geological maps are assets that can be used over and over again.
Å samle kunnskap og gjøre den fritt tilgjengelig som et offentlig gode er svært lønnsomt for samfunnet. Geologiske kart og fritt tilgjengelige geologiske data er verdipapirer som brukes om og om igjen.
The Geological Survey of Norway (NGU) carries proud historical traditions into the future. Our knowledge ensures wise and comprehensive decisions for the best of society. We put geology on the agenda. We will continue doing this.
Årsmelding 2014 inneholder tekst og bilder fra 10 sentrale tema for NGU dette året. Geologiske attraksjoner er en rød tråd for alle de geologiske emnene som er omtalt.
NGU kartlegg Noreg. Vår oppgåve er å samle, tilverke og formidle kunnskap om dei fysiske, kjemiske og mineralogiske eigenskapane til landets berggrunn, lausmassar og grunnvatn. Etter som vi har halde på med dette i 156 år, burde kanskje jobben snart vere ferdig?
Vår årsmelding for 2012 er brettet som et kart. Vi har laget årsmeldingen på denne måten for å illustrere at samfunnsnytten av NGUs virksomhet er basert på grunnleggen­de kartlegging.