Kart og data

NGU bygger og vedlikeholder flere nasjonale databaser som omfatter aktuell informasjon om Norges berggrunn, løsmasser, mineralske ressurser og grunnvann. Vi deltar også i flere samarbeidsprosjekter der målet er å kartlegge alt fra skred til bunnforhold på sokkelen og havforurensning.

Alle NGUs kart er tilgjengelige i vår kartkatalog, som du finner i trykt utgave eller som geografisk kartsøk.  NGUs trykte kart finnes i tre hovedkategorier: Det er berggrunnsgeologi, kvartærgeologi og geofysikk. På denne siden kan du finne de viktigste av våre kart og databaser med beskrivelse og lenke til søk.


Nasjonal arealinformasjon

Skjermbilde

Kartapplikasjonen Nasjonal arealinformasjon er utviklet av NGU for å vise mangfoldet av den tematiske arealinformasjon tilgjengelig som karttjenester på web. Applikasjonen inneholder alle WMS-tjenester NGU tilgjengeliggjør gjennom Norge digitalt (den nasjonale geografiske infrastrukturen). Den viser samtidig utvalgte WMS-tjenester fra offentlige etater som tilgjengeliggjør temadata som er interessant å vise i relasjon til den geologiske informasjonen. Applikasjonen har funksjonalitet som gir brukeren mulighet for selv å velge hvilke tema som ønskes presentert samtidig, og i hvilken rekkefølge de blir lagt opp på hverandre.

Vis_kart


Geologisk naturarv

Skjermbilde

Kartapplikasjonen geologisk naturarv viser registrerte geologiske lokaliteter som kan ha interesse for turister, skoleelever og naturforvaltere. Noe av materialet er av eldre årgang, og det er faglige mangler i datasettet. Vi tar gjerne mot forslag til rettelser og nye områder som bør legges inn. 

Vis_kart 


Berggrunn

Skjermbilde

NGU har foretatt en omfattende kartlegging av norsk berggrunn. Det er blitt laget en egen trykt kartserie med berggrunnskart for Norge. Her finner du nettversjonen av denne serien samt databasen GENINO, et søkeverktøy for geologiske enheter i Norge.

 

Vis_kartVis_databaseMer_informasjonBestill_kart


Geofysikk (DRAGON)

Skjermbilde

Den nasjonale geofysikkdatabasen (DRAGON) gir informasjon om regional geofysikk, bakkegeofysikk, petrofysikk og gravimetri. DRAGON-databasen (DiRect Access to Geophysics On the Net) gir også informasjon om geofysiske undersøkelser på norsk sokkel og i utlandet.

 

Vis_kart  Mer_informasjon  Kart_til_nedlasting


Grunnvann

Skjermbilde

Den nasjonale grunnvannsdatabase (GRANADA) gir informasjon om brønner, kilder, grunnvannsressurser, -kvalitet og -overvåking. Den tidligere Brønndatabasen er integrert i GRANADA

 

Vis_kartGå_til_nettsidenRegistrer_data_på_nettBestill_kart


Grus- og pukk

Skjermbilde

Grus- og Pukkdatabasen er et digitalt kart- og registersystem over de fleste grus- og pukkforekomster og uttakssteder i Norge for utnyttelse som råstoff for bygge- og anleggsvirksomhet. I databasen lagres opplysninger om forekomstenes viktighet på bakgrunn av beliggenhet, avgrensning, arealdisponering, volum og massenes kvalitet til byggetekniske formål. I tillegg finnes informasjon om massetak på forekomstene og driftsforholdene i disse. Basen inneholder både areal og punktregistreringer.

Vis_kartVis_databaseMer_informasjonBestill_kart


Kartkatalogen

Skjermbilde

Oversikt over trykte berggrunnskart og kvartærgeologiske kart, foreløpige kartprodukt og digitale kartdatasett. Kartkatalogen finnes både på nett og som nedlastbar fil i PDF-format.

 

 

Vis_kartkatalogenKartkatalog_i_PDF


Litteraturdatabasen

Skjermbilde

NGU har en egen database for geologisk litteratur om Norge. Her finnes en rekke rapporter og publikasjoner som omhandler geologiske tema.

 

 

Søk_i_databasePublikasjonskatalog_i_PDFMer_informasjon


Løsmasser

Skjermbilde

Oversikt over løsmassenen i Norge. Kvartærgeologiske kart (løsmassekart) og systematisk utforskning av løsmassene og deres egenskaper, tykkelse, m.v. gir brukere kunnskap og informasjon som er nødvendig for å kunne ta riktige beslutninger ved areal- og miljøplanlegging/ arealbruk.

Vis_kartGå_til_nettsidenBestill_kart


Maringeologiske kart

Skjermbilde

NGU leverer maringeologiske kart som dekker en lang rekke tema, blant annet bunnsedimenter (kornstørrelse og dannelse),sedimentasjonsmiljø, bunntyper, bunnforhold, forurensning og landskap og landformer. Kartene finnes også i ulike format tilpasset forskjellige brukergrupper. De senere årene har MAREANO-prosjektet, som dekker nordområdene fått mye oppmerksomhet, men NGU jobber også i mer kystnære strøk og i andre deler av de norske havområdene.

 

Vis_kartGå_til_nettsiden Nedlastbare_kart


Mineralressurser

Skjermbilde

I mineralressursdatabasen finnes oversikt over landets forekomster av metaller (malm), industrimineraler og naturstein. Du kan gjøre oppslag i databasen og få fram faktaark om hver registrerte forekomst ved å søke etter forekomster sortert på fylker og kommuner eller via kart i vår karttjeneste. Inneholder både areal og punktregistreringer.

Vis_kartSøk_i_databaseMer_informasjonBestill_kart


Permafrost

Skjermbilde

NORPERM-databasen tilbyr informasjon om bakketemperaturer fra borhull og fra miniloggere (MTDs) nær overflaten. Databasen ble etablert i polaråret som en av hovedmålene i forskningsprosjektet TSP Norway - "A Contribution to the Thermal State of Permafrost in Norway and Svalbard".

 

Vis_kartVis_SvalbardkartMer_informasjon


Radonkart

Skjermbilde

Radon er en naturlig forekommende gass som trenger opp fra berggrunnen, og kan forekomme i høye konsentrasjoner innomhus. Personer som lever med høye radonnivåer over tid, har forhøyet fare for å utvikle lungekreft. NGU har utarbeidet aktsomhetskart som viser de mest radonutsatte områdene på Østlandet, slik at både kommuner og private huseiere kan gjennomføre sikringstiltak der det er anbefalt.

Vis_kartLenke_til-detaljkart_ØstlandsområdetMer_informasjon                                                                                 Bestill_kart